Adatkezelési tájékoztató

 

Tartalomjegyzék

Az adatkezelés és feldolgozás alapelvei 3

A TONER PLUSZ Kft., mint adatkezelő adatai 3

A TONER PLUSZ Kft. által igénybe vett adatfeldolgozók 3

Adatbiztonsági intézkedések 4

Az adatokhoz való hozzáférés, az adatok tárolásának módja 4

Toborzás (új munkavállalók felvétele) 4

Üzleti szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés 5

Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés 5

Weboldallal kapcsolatos adatkezelés 6

Személyre szóló kommunikációval kapcsolatos adatkezelések 6

Online ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés 6

Plug In-ek és beépülő modulok 6

Sütik („Cookie”) 7

Az adatkezelés során Önt megillető jogok 8

A hozzájárulás visszavonásának joga 8

A személyes adatokhoz való hozzáférés 8

Helyesbítéshez való jog 9

Adatkezelés korlátozásához való jog 9

Törléshez - elfeledtetéshez való jog 10

Tiltakozáshoz való jog 10

Adathordozhatósághoz való jog 11

Jogorvoslati jogok 11

Jelen tájékoztató normatív hátterét a következő jogszabályok alkotják:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),

 • az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR)

A tájékoztatóban található legfontosabb fogalmak és azok értelmezése:

 • Érintett: a TONER PLUSZ Kft.-vel kapcsolatba kerülő, vagy kapcsolatba került azon természetes személy, akire vonatkozóan és hozzá kapcsolódóan a TONER PLUSZ Kft. személyes adatokat valamilyen módon kezel. Az Érintett a személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy lehet.

   

 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az Érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

   

 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

   

 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

   

 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

   

 • Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

   

 • Adatfeldolgozás: Adatkezelő által végzett adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

   

 • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez.

 

Az adatkezelés és feldolgozás alapelvei

A TONER PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban TONER PLUSZ Kft.), a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről a TONER PLUSZ Kft. külön értesíti ügyfeleit.

A TONER PLUSZ Kft. a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok helyességéért kizárólag az azokat megadó személy felel.

Felhívjuk a TONER PLUSZ Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett tájékoztatása és ha szükséges hozzájárulásának beszerzése.

 

A TONER PLUSZ Kft., mint adatkezelő adatai:

 

Megnevezése:

TONER PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság

Központi e-mail címe:

penzugy@tonerplusz.hu

Postacíme:

7754 Bóly, Batthyány Júlia utca 15.

 

A TONER PLUSZ Kft. által igénybe vett adatfeldolgozók:

 

Megnevezése:

Microsoft Magyaroroszág Kft.

Központi ügyfélkapcsolati pont:

https://privacy.microsoft.com/hu-HU/privacy-

questions

Postacíme:

https://www.microsoft.com/hu-hu/

Az adatfeldolgozó adatvédelmi

nyilatkozata:

1031 Budapest, Graphisoft Park 3.

Feldolgozói tevékenysége:

https://privacy.microsoft.com/hu-

hu/privacystatement

 

Megnevezése:

Webpartners Adamo Software Kft.

Telefon:

+36 30 567 7288

E-mail cím:

webpartners@webpartners.hu

Postacíme:

7624 Pécs, Bálicsi út 27 D. földszint 5.

Az adatfeldolgozó adatvédelmi

nyilatkozata:

https://adamo-

platform.com/adatvedelmi_tajekoztato

Feldolgozói tevékenysége:

Webtárhely szolgáltatás

 

Adatbiztonsági intézkedések

A TONER PLUSZ Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok az arra jogosultsággal rendelkezők számára hozzáférhetőek maradjanak, továbbá a hitelességük mindvégig biztosított legyen.

A TONER PLUSZ Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A TONER PLUSZ Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatokkal arányos védelmi szintet nyújt.

Az adatokhoz való hozzáférés, az adatok tárolásának módja

Az érintettek által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag a TONER PLUSZ Kft., mint adatkezelő, munkatársai és adatfeldolgozói férhetnek hozzá.

A TONER PLUSZ Kft. számítástechnikai rendszerei központi épületében, valamint adatfeldolgozóinál találhatók meg.

 

Toborzás (új munkavállalók felvétele)

A TONER PLUSZ Kft. teljeskörű védelemben részesíti a jelentkezők személyes adatait és személyiségi jogait a beérkező önéletrajzok és csatolmányaik kezelése során.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b) pont második fordulata: szerződés előkészítése (felvételt nyert, illetve az elutasított jelentkezők esetén)

Az adatkezelés célja: Új munkavállalók felvétele (jelentkező alapvető adatainak rögzítése, munkaköri alkalmasságának igazolása)

Személyes adatok köre: Önéletrajzban, motivációs levélben, referenciákban, egyéb beküldött dokumentumban szereplő adatok

Az adatkezelés időtartama: A felvételi eljárás lezárásáig (egyedi esetben, a jelentkező hozzájárulása esetén, a pályázati anyag tovább tárolása lehetséges a hozzájárulás visszavonásáig, vagy az egyedileg megállapított határidő lejártáig)

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A pályázati anyag elbírálása nem lehetséges, így a munkaviszony nem hozható létre

Üzleti szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés

Bármely szerződés megkötéséhez szükséges a felek azonosítása, valamint a szerződés tárgyának rögzítése. Ennek keretében a TONER PLUSZ Kft. kezeli ügyfeleinek szerződésben szereplő személyes adatait, valamint céges partnereinek képviselői és kapcsolattartói adatait.

Az adatkezelés jogalapja:

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: Szerződés előkészítése és megkötése, a személyazonosító és szerződéses adatok vonatkozásában

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont: a TONER PLUSZ Kft. szerződésteljesítéséhez fűződő jogos érdeke a kapcsolattartói adatok vonatkozásában

  Az adatkezelés célja: A szerződésben foglaltak teljesítése a szerződő felek igényei szerint.

   

  Személyes adatok köre:

 • Személyazonosító és szerződéses adatok (név és aláírás, természetes személyek esetén egyéb személyazonosító adatok, valamint cégadatok, mint: székhely, adószám, cégjegyzékszám/vállalkozói engedély száma, bankszámlaszám)

 • Kapcsolattartásra szolgáló adatok (mint: név, telefonszám, e-mail cím)

   

  Az adatkezelés időtartama:

 • A személyazonosító és szerződéses adatok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

  V. törvény által megállapított (szerződés megszűnését követő) 5 éves elévülési idő lejártáig kerülnek tárolásra

 • A kapcsolattartói adatok a kapcsolattartásra okot adó szerződés megszűnésekor vagy a kapcsolattartási igény megszűnésekor törlésre kerülnek

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok megadásának elmaradása nem teszi lehetővé az Ön azonosítását és az esetleges kapcsolatfelvételt, így a szerződés nem köthető meg, illetve nem teljesíthető.

 

Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés

A jogszabályok által támasztott formai követelményeknek megfelelő számla kiállításához szükség lehet az ügyfelek személyes adatainak kezelésére.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítése

 

Az adatkezelés célja: Törvényi előírásoknak megfelelő számla kiállítása

 

Személyes adatok köre: Név, székhely/lakcím (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény)

Az adatkezelés időtartama: 8 év a számviteli törvény alapján (2000. évi C. törvény a számvitelről)

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Számlakiállítás lehetősége nélkül a TONER PLUSZ Kft. elzárkózik a szerződéskötéstől.

Weboldallal kapcsolatos adatkezelés

Személyre szóló kommunikációval kapcsolatos adatkezelések

Amennyiben Ön elektronikus úton keresi meg a TONER PLUSZ Kft-t (pl.: telefonon, emailben, webes űrlapon), elengedhetetlen, hogy a TONER PLUSZ Kft. az adatait a válaszadáshoz szükséges mértékben kezelje.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatfelvétel jogalapja a TONER PLUSZ Kft. jogos érdeke (GDPR

6. cikk (1) bek. f) pont). A TONER PLUSZ Kft. jogos érdeke a későbbi kapcsolattartást, valamint a TONER PLUSZ Kft. vagy más jogainak jövőbeni védelmét alapozhatja meg, egyéb adatkezelésnek jogalapja nem lehet.

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön elektronikus kapcsolatfelvételt kezdeményez, a TONER PLUSZ Kft. rögzíti az e-mail címét, valamint a nevét, telefonos megkeresés esetén pedig a nevét és telefonszámát. A TONER PLUSZ Kft-nek ezeket a válaszadáshoz szükséges mértékben és időtartamban kezelnie kell. Ezáltal lehetséges az Ön azonosítása, továbbá a személyre szabott és az elvárásainak megfelelő válasz megadása.

Személyes adatok köre:

 • Online megkeresés esetén: név és e-mail cím

 • Telefonos megkeresés esetén: név és telefonszám

Az adatkezelés időtartama: A TONER PLUSZ Kft. az Ön fent megjelölt személyes adatait elsősorban a kapcsolattartás érdekében kezeli. Ennek megfelelően adatait az Ön által küldött üzenet esetén, az üzenet tartalmát képező ügy lezárását követően törli, kivéve, ha jövőbeni kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, akkor ezen jogos érdek fennállásáig kezeli.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok megadásának elmaradása nem teszi lehetővé az Ön azonosítását és az esetleges kapcsolatfelvételt, így a megkeresésre a TONER PLUSZ Kft.-nek nem áll módjában válaszolni.

Online ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés teljesítése

 

Az adatkezelés célja: Az ajánlat kialakításához szükséges információk begyűjtése. Személyes adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, az üzenetben szereplő egyéb adatok Az adatkezelés időtartama: Szerződéskötés esetén a szerződés megszűnését követő 5 év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok megadásának elmaradása nem teszi lehetővé az Ön azonosítását és az esetleges kapcsolatfelvételt, így a szerződés nem köthető meg, illetve nem teljesíthető.

Plug In-ek és beépülő modulok

A TONER PLUSZ Kft. weboldalán közösségi beépülő modulok, valamint egyéb harmadik féltől származó Plug In-ek működnek.

Google Térkép

Szolgáltató

Google Inc.

Célja, működése

Térképmegjelenítési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a webhely

számára, hogy az elhelyezkedéssel kapcsolatos adatokat az oldalaiba integrálja.

A gyűjtött személyes

adatok

Böngészéssel kapcsolatos adatok, Google sütik által gyűjtött adatok, úgy mint: IP cím, böngésző és operációs rendszer típusa, a TONER PLUSZ

Kft. weboldalának URL címe.

Adatkezelési

tájékoztatója

https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=ZZ

Google reCAPTCHA

Szolgáltató

Google Inc.

Célja,

működése

A weboldalt védő szoftver, amely a weboldalt védi a kártékony kódokkal

szemben (pl.: kockázatok elemzése és kiszűrése által).

A gyűjtött személyes

adatok

Képernyőméret és felbontás, dátum, nyelvi beállítás, böngésző beépülő modulok, IP cím, kattintás (egész használata esetén) és tapintás (érintő

kijelző esetén) szám.

Adatkezelési

tájékoztatója

https://www.google.com/recaptcha/about/

https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=ZZ

 

 

Sütik („Cookie”)

A TONER PLUSZ Kft. weboldala sütiket használ. A testre szabott kiszolgálás érdekében az Ön számítógépén kis adat-csomagot, ún. sütit (angolul: cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a TONER PLUSZ Kft-nek lehetősége van összekapcsolni az Ön aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmainak tekintetében.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az Ön hozzájárulása.

 

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a tevékenység nyomon követése, webanalitikai mérések végzése, anonim statisztikák készítése.

Személyes adatok köre: Azonosítószám, dátum, időpont

 

Az adatkezelés időtartama: Az Ön adatait hozzájárulásának visszavonásáig vagy az egyes sütik egyedi lejárati idejéig kezeli a TONER PLUSZ Kft. A süti élettartamának leteltét követően automatikusan új felkérést fog kapni a hozzájárulás megtételére.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adat megadásának elmaradása nem jár előrelátható következménnyel.

A weboldal használata során keletkezett, Önre vonatkozó adatokat a TONER PLUSZ Kft. marketing célokra nem használja fel.

Neve

Célja

Típusa

Élettartama

cookieEng

A felhasználó süti tájékoztatóra adott

válaszát rögzíti

Alapvetően szükséges/állandó/belső

10 év

 

Ön is képes a sütiket törölni a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik további alkalmazását. A süti beállítások módosításáról részletesen a böngésző súgójában vagy az alábbi linkekre kattintva olvashat:

 

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=hu&ref_topic=3421433

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se

Internet Explorer/Edge:

http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/ie-security-privacy-settings#ie=ie-9

Opera:

http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html

Safari:

http://support.apple.com/kb/PH5042

 

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a GDPR előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 

 • a hozzájárulás visszavonásának joga;

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés;

 • helyesbítéshez való jog;

 • adatkezelés korlátozása;

 • törléshez való jog;

 • tiltakozáshoz való jog;

 • adathordozhatósághoz való jog.

  Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint a TONER PLUSZ Kft-nek Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell, ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet a TONER PLUSZ Kft. egyébként is kezel Önről).

  Az adatkezeléssel kapcsolatos kéréseket és panaszokat legkésőbb 25 napon belül válaszolja meg a TONER PLUSZ Kft.

  A hozzájárulás visszavonásának joga

  Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat a TONER PLUSZ Kft. rendszereiből visszaállíthatatlanul törli.

  A személyes adatokhoz való hozzáférés

  Ön jogosult arra, hogy a TONER PLUSZ Kft-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult

  arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és a következő információkról a TONER PLUSZ Kft. tájékoztassa:

 • az adatkezelés céljai;

 • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;

 • információ azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a TONER PLUSZ Kft. közölte vagy közölni fogja;

 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti a TONER PLUSZ Kft.-től az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben, az alkalmazott logikáról és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén a TONER PLUSZ Kft. méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést a TONER PLUSZ Kft. úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően, választása szerint személyes átvétel útján, emailben vagy postai úton juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy mely személyes adatokhoz kér hozzáférést.

 

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a TONER PLUSZ Kft. késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a TONER PLUSZ Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a TONER PLUSZ Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;

 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból, ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • a TONER PLUSZ Kft-nak már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de a TONER PLUSZ Kft. jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy a TONER PLUSZ Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  A TONER PLUSZ Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja Önt.

   

  Törléshez - elfeledtetéshez való jog

  Ön jogosult arra, hogy a TONER PLUSZ Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a TONER PLUSZ Kft. gyűjtötte vagy más módon kezelte;

 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,

 • a személyes adatokat a TONER PLUSZ Kft. jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,

 • a személyes adatokat a TONER PLUSZ Kft. által alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

  Ha a TONER PLUSZ Kft. bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével, köteles megtenni az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve a technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

  A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges az alábbiak valamelyikéhez:

   

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében;

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a TONER PLUSZ Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan

kényszerítő erejű jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon, az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok, a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje a TONER PLUSZ Kft.-től, hogy az Öntől gyűjtött adatokat, az Ön által megjelölt formátumban bocsássa az Ön rendelkezésére. Ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

 

Jogorvoslati jogok

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az eljárás különös szabályait az Info tv. 22. §-a tartalmazza. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, az adatkezelés korlátozására, az adatok törlésére, az automatizált döntéshozatallal hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni arra vonatkozóan, hogy a személyes adatai kezelésével összefüggésben jogsérelem következett be, vagy ennek közvetlen veszélye fennáll az alábbi elérhetőségeken:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Valamely eljárás megkezdése előtt érdemes a TONER PLUSZ Kft.-nek elküldeni a panaszt, a probléma gyors és hatékony orvoslása érdekében.

 

Bármely további kérdésével, továbbá kérelmek, panaszok vagy incidensek bejelentésével forduljon a TONER PLUSZ Kft. képviselőjéhez az alábbi elérhetőségeken:

 

penzugy@tonerplusz.hu

E-mail:

 

Honlapunk cookie-kat ("sütiket") használ. Ezen fájlok többek között információkat gyűjtenek számunkra az Ön oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes adatokat. A honlap böngészésével Ön hozzájárul a cookie-k használatához.
Részletes tájékoztatóért kattintson ide