Adatkezelési tájékoztató

 

Tartalomjegyzék

Az adatkezelés és feldolgozás alapelvei 3

A TONER PLUSZ Kft., mint adatkezelő adatai 3

A TONER PLUSZ Kft. által igénybe vett adatfeldolgozók 3

Adatbiztonsági intézkedések 4

Az adatokhoz való hozzáférés, az adatok tárolásának módja 4

Toborzás (új munkavállalók felvétele) 4

Üzleti szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés 5

Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés 5

Weboldallal kapcsolatos adatkezelés 6

Személyre szóló kommunikációval kapcsolatos adatkezelések 6

Online ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés 6

Plug In-ek és beépülő modulok 6

Sütik („Cookie”) 7

Az adatkezelés során Önt megillető jogok 8

A hozzájárulás visszavonásának joga 8

A személyes adatokhoz való hozzáférés 8

Helyesbítéshez való jog 9

Adatkezelés korlátozásához való jog 9

Törléshez - elfeledtetéshez való jog 10

Tiltakozáshoz való jog 10

Adathordozhatósághoz való jog 11

Jogorvoslati jogok 11

Jelen tájékoztató normatív hátterét a következő jogszabályok alkotják:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),

 • az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR)

A tájékoztatóban található legfontosabb fogalmak és azok értelmezése:

 • Érintett: a TONER PLUSZ Kft.-vel kapcsolatba kerülő, vagy kapcsolatba került azon természetes személy, akire vonatkozóan és hozzá kapcsolódóan a TONER PLUSZ Kft. személyes adatokat valamilyen módon kezel. Az Érintett a személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy lehet.

   

 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az Érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

   

 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

   

 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

   

 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

   

 • Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

   

 • Adatfeldolgozás: Adatkezelő által végzett adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

   

 • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez.

 

Az adatkezelés és feldolgozás alapelvei

A TONER PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban TONER PLUSZ Kft.), a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről a TONER PLUSZ Kft. külön értesíti ügyfeleit.

A TONER PLUSZ Kft. a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok helyességéért kizárólag az azokat megadó személy felel.

Felhívjuk a TONER PLUSZ Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett tájékoztatása és ha szükséges hozzájárulásának beszerzése.

 

A TONER PLUSZ Kft., mint adatkezelő adatai:

 

Megnevezése:

TONER PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság

Központi e-mail címe:

penzugy@tonerplusz.hu

Postacíme:

7754 Bóly, Batthyány Júlia utca 15.

 

A TONER PLUSZ Kft. által igénybe vett adatfeldolgozók:

 

Megnevezése:

Microsoft Magyaroroszág Kft.

Központi ügyfélkapcsolati pont:

https://privacy.microsoft.com/hu-HU/privacy-

questions

Postacíme:

https://www.microsoft.com/hu-hu/

Az adatfeldolgozó adatvédelmi

nyilatkozata:

1031 Budapest, Graphisoft Park 3.

Feldolgozói tevékenysége:

https://privacy.microsoft.com/hu-

hu/privacystatement

 

Megnevezése:

Webpartners Adamo Software Kft.

Telefon:

+36 30 567 7288

E-mail cím:

webpartners@webpartners.hu

Postacíme:

7624 Pécs, Bálicsi út 27 D. földszint 5.

Az adatfeldolgozó adatvédelmi

nyilatkozata:

https://adamo-

platform.com/adatvedelmi_tajekoztato

Feldolgozói tevékenysége:

Webtárhely szolgáltatás

 

Adatbiztonsági intézkedések

A TONER PLUSZ Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok az arra jogosultsággal rendelkezők számára hozzáférhetőek maradjanak, továbbá a hitelességük mindvégig biztosított legyen.

A TONER PLUSZ Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A TONER PLUSZ Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatokkal arányos védelmi szintet nyújt.

Az adatokhoz való hozzáférés, az adatok tárolásának módja

Az érintettek által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag a TONER PLUSZ Kft., mint adatkezelő, munkatársai és adatfeldolgozói férhetnek hozzá.

A TONER PLUSZ Kft. számítástechnikai rendszerei központi épületében, valamint adatfeldolgozóinál találhatók meg.

 

Toborzás (új munkavállalók felvétele)

A TONER PLUSZ Kft. teljeskörű védelemben részesíti a jelentkezők személyes adatait és személyiségi jogait a beérkező önéletrajzok és csatolmányaik kezelése során.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b) pont második fordulata: szerződés előkészítése (felvételt nyert, illetve az elutasított jelentkezők esetén)

Az adatkezelés célja: Új munkavállalók felvétele (jelentkező alapvető adatainak rögzítése, munkaköri alkalmasságának igazolása)

Személyes adatok köre: Önéletrajzban, motivációs levélben, referenciákban, egyéb beküldött dokumentumban szereplő adatok

Az adatkezelés időtartama: A felvételi eljárás lezárásáig (egyedi esetben, a jelentkező hozzájárulása esetén, a pályázati anyag tovább tárolása lehetséges a hozzájárulás visszavonásáig, vagy az egyedileg megállapított határidő lejártáig)

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A pályázati anyag elbírálása nem lehetséges, így a munkaviszony nem hozható létre

Üzleti szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés

Bármely szerződés megkötéséhez szükséges a felek azonosítása, valamint a szerződés tárgyának rögzítése. Ennek keretében a TONER PLUSZ Kft. kezeli ügyfeleinek szerződésben szereplő személyes adatait, valamint céges partnereinek képviselői és kapcsolattartói adatait.

Az adatkezelés jogalapja:

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: Szerződés előkészítése és megkötése, a személyazonosító és szerződéses adatok vonatkozásában

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont: a TONER PLUSZ Kft. szerződésteljesítéséhez fűződő jogos érdeke a kapcsolattartói adatok vonatkozásában

  Az adatkezelés célja: A szerződésben foglaltak teljesítése a szerződő felek igényei szerint.

   

  Személyes adatok köre:

 • Személyazonosító és szerződéses adatok (név és aláírás, természetes személyek esetén egyéb személyazonosító adatok, valamint cégadatok, mint: székhely, adószám, cégjegyzékszám/vállalkozói engedély száma, bankszámlaszám)

 • Kapcsolattartásra szolgáló adatok (mint: név, telefonszám, e-mail cím)

   

  Az adatkezelés időtartama:

 • A személyazonosító és szerződéses adatok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

  V. törvény által megállapított (szerződés megszűnését követő) 5 éves elévülési idő lejártáig kerülnek tárolásra

 • A kapcsolattartói adatok a kapcsolattartásra okot adó szerződés megszűnésekor vagy a kapcsolattartási igény megszűnésekor törlésre kerülnek

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok megadásának elmaradása nem teszi lehetővé az Ön azonosítását és az esetleges kapcsolatfelvételt, így a szerződés nem köthető meg, illetve nem teljesíthető.

 

Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés

A jogszabályok által támasztott formai követelményeknek megfelelő számla kiállításához szükség lehet az ügyfelek személyes adatainak kezelésére.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítése

 

Az adatkezelés célja: Törvényi előírásoknak megfelelő számla kiállítása

 

Személyes adatok köre: Név, székhely/lakcím (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény)

Az adatkezelés időtartama: 8 év a számviteli törvény alapján (2000. évi C. törvény a számvitelről)

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Számlakiállítás lehetősége nélkül a TONER PLUSZ Kft. elzárkózik a szerződéskötéstől.

Weboldallal kapcsolatos adatkezelés

Személyre szóló kommunikációval kapcsolatos adatkezelések

Amennyiben Ön elektronikus úton keresi meg a TONER PLUSZ Kft-t (pl.: telefonon, emailben, webes űrlapon), elengedhetetlen, hogy a TONER PLUSZ Kft. az adatait a válaszadáshoz szükséges mértékben kezelje.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatfelvétel jogalapja a TONER PLUSZ Kft. jogos érdeke (GDPR

6. cikk (1) bek. f) pont). A TONER PLUSZ Kft. jogos érdeke a későbbi kapcsolattartást, valamint a TONER PLUSZ Kft. vagy más jogainak jövőbeni védelmét alapozhatja meg, egyéb adatkezelésnek jogalapja nem lehet.

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön elektronikus kapcsolatfelvételt kezdeményez, a TONER PLUSZ Kft. rögzíti az e-mail címét, valamint a nevét, telefonos megkeresés esetén pedig a nevét és telefonszámát. A TONER PLUSZ Kft-nek ezeket a válaszadáshoz szükséges mértékben és időtartamban kezelnie kell. Ezáltal lehetséges az Ön azonosítása, továbbá a személyre szabott és az elvárásainak megfelelő válasz megadása.

Személyes adatok köre:

 • Online megkeresés esetén: név és e-mail cím

 • Telefonos megkeresés esetén: név és telefonszám

Az adatkezelés időtartama: A TONER PLUSZ Kft. az Ön fent megjelölt személyes adatait elsősorban a kapcsolattartás érdekében kezeli. Ennek megfelelően adatait az Ön által küldött üzenet esetén, az üzenet tartalmát képező ügy lezárását követően törli, kivéve, ha jövőbeni kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, akkor ezen jogos érdek fennállásáig kezeli.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok megadásának elmaradása nem teszi lehetővé az Ön azonosítását és az esetleges kapcsolatfelvételt, így a megkeresésre a TONER PLUSZ Kft.-nek nem áll módjában válaszolni.

Online ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés teljesítése

 

Az adatkezelés célja: Az ajánlat kialakításához szükséges információk begyűjtése. Személyes adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, az üzenetben szereplő egyéb adatok Az adatkezelés időtartama: Szerződéskötés esetén a szerződés megszűnését követő 5 év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok megadásának elmaradása nem teszi lehetővé az Ön azonosítását és az esetleges kapcsolatfelvételt, így a szerződés nem köthető meg, illetve nem teljesíthető.

Plug In-ek és beépülő modulok

A TONER PLUSZ Kft. weboldalán közösségi beépülő modulok, valamint egyéb harmadik féltől származó Plug In-ek működnek.

Google Térkép

Szolgáltató

Google Inc.

Célja, működése

Térképmegjelenítési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a webhely

számára, hogy az elhelyezkedéssel kapcsolatos adatokat az oldalaiba integrálja.

A gyűjtött személyes

adatok

Böngészéssel kapcsolatos adatok, Google sütik által gyűjtött adatok, úgy mint: IP cím, böngésző és operációs rendszer típusa, a TONER PLUSZ

Kft. weboldalának URL címe.

Adatkezelési

tájékoztatója

https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=ZZ

Google reCAPTCHA

Szolgáltató

Google Inc.

Célja,

működése

A weboldalt védő szoftver, amely a weboldalt védi a kártékony kódokkal

szemben (pl.: kockázatok elemzése és kiszűrése által).

A gyűjtött személyes

adatok

Képernyőméret és felbontás, dátum, nyelvi beállítás, böngésző beépülő modulok, IP cím, kattintás (egész használata esetén) és tapintás (érintő

kijelző esetén) szám.

Adatkezelési

tájékoztatója

https://www.google.com/recaptcha/about/

https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=ZZ

 

 

Sütik („Cookie”)

A TONER PLUSZ Kft. weboldala sütiket használ. A testre szabott kiszolgálás érdekében az Ön számítógépén kis adat-csomagot, ún. sütit (angolul: cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a TONER PLUSZ Kft-nek lehetősége van összekapcsolni az Ön aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmainak tekintetében.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az Ön hozzájárulása.

 

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a tevékenység nyomon követése, webanalitikai mérések végzése, anonim statisztikák készítése.

Honlapunk cookie-kat ("sütiket") használ. Ezen fájlok többek között információkat gyűjtenek számunkra az Ön oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes adatokat. A honlap böngészésével Ön hozzájárul a cookie-k használatához.
Részletes tájékoztatóért kattintson ide